Naši partneři

  • Stav k 31. 12. 2015
  • Celkový instalovaný výkon: 2 074,9 MWe
  • Výroba elektřiny: 2 244 194,8 MWh
  • Počet slunečních elektráren v ČR: 28 294
  • Podíl na trhu OZE: 30 %

Partnerství

V rámci posilování dobrého jména solárního sektoru spolupracujeme s řadou společností, spolků a asociací.
 
ZLATÉ PARTNERSTVÍ:

Od roku 2010 jako advokáti pomáhají projektům, které dělají svět energetiky pestřejším. A i když prostředí advokacie je konzervativní a projevovat emoce se nenosí, nestydí se říct hodně nahlas – máme velkou radost pokaždé, když přispějeme k nové podobě energetického byznysu, postaveném na nezávislých výrobcích, obchodnících a distributorech.


REsolar​ Neziskově hospodařící kolektivní systém REsolar byl založen největšími provozovateli solárních elektráren a asociacemi Česká fotovoltaická průmyslová asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost sdružující provozovatele FVE a výrobce solárních panelů. Kolektivní systém REsolar zajišťuje sběr odpadu ze solárních panelů, svozy a recyklaci odpadu ze solárních panelů.
 
 Solartec byl založen v roce 1993 v Rožnově pod  Radhoštěm  v areálu bývalé Tesly. Jejím hlavním  zaměřením je  projektování  a výstavba fotovoltaických  systémů a elektráren,  jejich  provozování a servis, dodávka fotovoltaických panelů a komponentů. Dále pak navrhování ostrovních systémů, zakázkovou výrobou a opravou fotovoltaických panelů, solárním ohřevem teplé užitkové vody, regulací přebytků a diagnostikováním fotovoltaických panelů.
 

Solar Global a.s. patří k nejvýznamnějším soukromým investorům do OZE. Skupina vlastní zdroje o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 30 MW a další zdroje nakupuje a staví. Skrze své dceřiné společnosti servisuje stovky velkých i malých FVE, obchoduje s elektrickou energií, staví střešní fotovoltaické instalace, investuje do inovativních řešení v oblasti zelené energetiky a podporuje vědu a výzkum v ČR. Nejnověji majitelé skupiny založili Fond obnovitelných energií SICAV a.s., skrz který hodlají v budoucnu provádět většinu investic do OZE. 

 
 
Sunfin Praha nabízí kompletní elektro - energetické služby pro 3. tisíciletí. SUNFIN PRAHA zajišťuje provoz, diagnostiku a monitoring fotovoltaických elektráren pro maximalizování výnosu FVE, dále termovizní měření, proměření panelů a měničů, servis a opravy FVE, EZS, revize a zkoušky NN/VN a ostatních el. zařízení, vyřešení jalového proudu. Mezi další činnosti SUNFIN PRAHA patří EPC - úspory energie pomocí kogenerace a trigenerace, stavební práce a projektová činnost ve výstavbě, zámečnictví, nástrojářství, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, služby k ochraně majetku. Společnost SUNFIN PRAHA od svého vzniku v roce 2007 realizovala a dohlíží nad fotovoltaickými projekty v řádu megawatt.
 
UniCredit Bank je evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě, která významým podílem financuje obnovitelné zdroje v České republice a dlouhodobě pomáhá svým přístupem k OZE hájit zájmy solárního sektoru. Například jen podíl na financování FVE v ČR představuje u UniCredit Bank úctyhodných 25 procent. Skupina UniCredit potom financuje obnovitelné zdroje ve všech 22 evropských zemích, v nichž působí.
 
STŘÍBRNÉ PARTNERSTVÍ:
 
 Photon Energy Operations provozuje fotovoltaické        elektrárny a poskytuje servis FVE o celkovém výkonu cca  70  MWp v osmi zemích na dvou kontinentech. Srdcem  divize  Photon Energy Operations je koncept Smart Operations, tedy komplexního, správného provozu FVE s důrazem na preventivní údržbu a individuální řešení každé elektrárny. Spolu s naším moderním monitorovacím a řídícím systémem poskytujeme služby s garancí NPVmax. Jako jedna z mála společností ve střední Evropě nabízí veškeré servisní služby a náhradní díly pro centrální střídače značky Satcon.


MEDIÁLNÍ PARTNER:

 EurActiv.cz je součástí celoevropské sítě zpravodajských portálů  sledujících evropské záležitosti. Věnuje se důležitým politickým otázkám i  legislativě projednávané na úrovni EU a dopadům evropské politiky na Českou republiku. Snaží se také rozvíjet věcnou a vyváženou veřejnou debatu o EU a nabízí komunikační služby se zaměřením na evropské otázky.
 

SPOLUPRACUJEME:
 Aliance pro energetickou soběstačnost je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem. Cílem Aliance je maximální využití výhod kombinace místních čistých zdrojů energie s vysoce účinnými technologiemi. Naše činnost je zaměřena na osvětu, propagaci moderních trendů a vzdělávání. Aliance usiluje o postupnou proměnu české ekonomiky tak, aby byla poháněna nezávislým, čistým a ve vhodných případech lokálním energetickým systémem.
 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. AMSP ČR se účastní klíčových jednání ministerstev k novým zákonům týkajícím se podnikatelského prostředí. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů. 
 

Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s. je institucí s nejdelší tradicí v oblasti rozvoje elektromobility v České republice.

Cílem Asociace  je sdružovat průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele, spotřebitele i odborníky využívající elektromobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, inovacích nebo podpoře v oblasti vozidel na elektrický pohon, ale i příznivce těchto technologií, stejně jako výše uvedené fyzické a právnické osoby působící v oblasti udržitelného rozvoje, racionálního využívání elektrické energie a ochrany přírody a životního prostředí.

Česká rada pro šetrné budovy podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.


České vysoké učení technické v Praze - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. Akreditovaná laboratoř se primárně zabývá diagnostikou fotovoltaických systémů, analýzou rizik v oblasti FVS a vědecko-výzkumnou činností.

  Czech info energy nabízí komplexní vyřizování správního řízení k žádosti o udělení, změnu a  zrušení licence, „převody" licencí, fúze a jiných typů přechodů a převodů sou v isejících s provozem a vlastnictvím FVE (např. změna vlastnických práv v rámci dědictví, darování, prodeje technologie atd.). Dále zajišťuje provádění odborného a nestranného prověřování spisového materiálu uloženého ve správních spisech ERÚ k žádostem o udělení či změnu licencí za účelem přezkoumání správnosti a úplnosti těchto dokladů.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje má za úkol chránit životy, zdraví a majetek obyvatel Středočeského kraje před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech např. živelných pohromách.
  Hospodářská komora hlavního města Prahy sdružuje téměř 14 000  členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 60         regionálních a 81  oborových asociací. Posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat  podporovat opatření, která přispívají k rozvoji  podnikání  v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. CZEPHO  je členem energetické sekce a sekce pro životní prostředí.
 
 
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) zastupuje fotovoltaiku od roku 2010, připomínkuje legislativu, zastupuje sektor na jednáních s Úřadem pro regulaci síťových odvětví, Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, v Národní radě Slovenské republiky, vystupuje před médii, je známá v mezinárodních strukturách (EPIA) a komunikuje s Bruselem. Organizuje konference pro fotovoltaiku a jako jediná na Slovensku je součástí dvou evropských projektů. Zástupci SAPI přednášejí na domácích i zahraničních konferencích, připravují odborná stanoviska, působí nejen na Slovensku, ale i v zahraničí v oblasti OZE. SAPI má své zástoupení i v Energetické komisi Hospodářského výboru Národní rady Slovenské republiky.
 
Solar Power Europe dříve European Photovoltaic Industry Association vznikla již v roce 1985, zastupuje své členy a hájí zájmy solárního sektoru po celé Evropě.  CZEPHO je kolektivním členem a zástupcem České republiky v této nejvýznamnější fotovoltaické evropské organizaci. Podílí se aktivně na její činnosti a jejím prostřednictvím ovlivňuje například tvorbu legislativních norem EU.  
 
 Svaz průmyslu a dopravy je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.  
       
​Unie zaměstnavatelských svazů České republiky sdružuje ve svých sekcích zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tak obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí i nestátní neziskové organizace. Již od roku 1990 se Unie podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR zejména tím, že formuluje společné zájmy svých členů a prosazuje je v dialogu s Parlamentem ČR, Vládou ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, odborovými organizacemi a ostatními organizacemi zaměstnavatelů. 
 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, vzniklo v roce 2010 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Budova v Buštěhradě byla slavnostně otevřena 15. 5. 2014. UCEEB sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Klade si za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně.
 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Tato univerzita sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.
 
Vysoké učení technické v Brně Vysoké je vysoká škola s více než stoletou tradicí. VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších světových univerzit. Solární asociace v jejím rámci spolupracuje zejména s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Ústavem elektrotechnologie. Na VUT funguje také jedna z prvních akreditovaných laboratoří pro fotovoltaiku v ČR.