Po letní provozně-technické přestávce začne Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů. Nová zelená úsporám tak vstupuje do dalšího programového období a přechází na nový zdroj financování z Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z výnosů emisních povolenek. Program NZÚ Light pro seniory a nízkopříjmové domácnosti běžel i přes prázdniny a žádosti přijímá kontinuálně.

Nové programové období přináší přesnější zacílení a diverzifikaci nejen podle typu majitelů nemovitostí, ale i podle jejich sociálně ekonomického statusu. Zatímco v uplynulých letech nabízel program standardní podporu pro rodinné domy a bytové domy bez rozlišení typu vlastníků, již v lednu letošního roku byl rozšířen o NZÚ Light – nabídku podpory jednoduchého a snadno realizovatelného zateplení a solárního ohřevu vody s přitápěním pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Hlavní změny NZÚ se týkají navýšení některých jednotkových dotací a rozlišení nabídky pro různé skupiny žadatelů. „Zásadní je také zjednodušení administrace žádostí,” uvedl ministr Petr Hladík s tím, že program nově nabízí možnost čerpání finančních prostředků zálohově, a to v případě komplexnějších renovací.

STANDARDNÍ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

V portfoliu podporovaných opatření klasické Nové zelené úsporám zůstávají všechny položky jako doposud (s výjimkou výsadby stromů pro bytové domy) a nemění se ani míra podpory – dotace až 50 % způsobilých výdajů se vyplácí až po realizaci. Významně se navyšuje příspěvek na zateplení, které generuje nejvyšší energetické úspory. Beze změn pokračuje příspěvek na instalaci solárních systémů, rozšiřuje se nabídka podporovaných tepelných čerpadel. V oblasti novostaveb bude podpora zacílená na ty nejúspornější budovy, u kterých bude efekt energetických úspor nejvyšší. Realizace zelených střech, využití dešťové a odpadní vody a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily budou navázány na jiná úsporná opatření v oblastech výstavby, zateplení nebo zdrojů energie.

Vítanou novinkou bude i výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Zachovány zůstávají i bonusy za kombinaci více opatření v jedné žádosti a desetiprocentní navýšení celkové dotace pro žadatele ze znevýhodněných regionů. Zjednoduší se též administrace žádostí, nově nebude nutné dokládat účetní doklady a u některých opatření ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. V případě povinnosti předložit projekt, která zůstává u zateplení či nové výstavby, bude i nadále poskytována finanční podpora projektové přípravy.

ZÁLOHOVÁ DOTACE PRO BYTOVÉ DOMY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A BYTOVÝCH DRUŽSTEV

Nejvýraznější změnou oproti minulým obdobím je možnost čerpat v některých podprogramech investiční podporu zálohově. Dosud to bylo umožněno pouze rodinám s nižšími příjmy v Nové zelené úsporám Light. „Tento nový parametr jsme proto zohlednili jak u nízkopříjmových rodin žijících v bytech, tak u mladých rodin, které se chtějí pustit do komplexní renovace rodinného domu,” uvedl Petr Hladík.

Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách bytového domu. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo všech vlastníků bytu či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

„Jsme si vědomi složitosti rozhodovacích procesů společenství vlastníků, zejména v případě, kdy majitelé bytů spadají do kategorie nízkopříjmových domácností a navýšení příspěvků do fondu oprav za účelem renovace domu je často existenčně ohrožuje,“ konstatuje Petr Valdman a doplňuje: „Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat.“

Společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo ve své žádosti o dotaci na rekonstrukci domu doloží počet vlastníků, jejichž domácnosti splňují podmínky nízkopříjmovosti a počet sociálních bytů. „Investiční podpora bude navýšena o bonus, který může dosáhnout částky až 150 tisíc korun za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše těchto bytů. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční příspěvky na fond oprav neměly nijak významně navyšovat. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit,” vysvětlil ministr Petr Hladík„Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a hendikepovaných (třetí stupeň invalidity) také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ Light,” uvedl ministr Petr Hladík.

ZÁLOHOVÁ FINANČNÍ PODPORA NA „OPRAV DŮM PO BABIČCE“ PRO RODINNÉ DOMY

„Podle statistických dat je v Česku zhruba každý šestý dům neobydlený. Přitom po důkladné rekonstrukci by tyto domy mohly i nadále sloužit k bydlení. Je škoda zabírat úrodnou půdu, když tu máme kvalitní zasíťované pozemky se staršími budovami, které lze opravit, případně zbourat a na jejich místě postavit nová moderní stavení,“ připomíná Petr Hladík.

Parametry podprogramu „Oprav dům po babičce“ jsou v zásadě stejné jako ve standardní Nové zelené úsporám. Velkou výhodou je ale zálohové financování. „Aby žadatel mohl získat peníze předem, musí realizovat komplexní zateplení, na dotaci tak lze získat až milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám jde až o 50% dotaci. Komplexní zateplení domu se totiž v průměru může vyšplhat na více než 2 miliony korun,” upřesnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. Renovaci pak lze doplnit o další opatření, ať už jde o fotovoltaiku, výměnu zdrojů energie, rekuperaci nebo třeba nádrž na dešťovou vodu. Dotaci i na tato opatření společně s dotací na zateplení dostanou žadatelé zálohově.

Vedle kombinačního bonusu a bonusu pro žadatele ze znevýhodněných regionů poskytne „Oprav dům po babičce“ navíc bonus ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě, které rodina má a také za každé další, které se rodině narodí do roku 2030. Úspěšní žadatelé pak mohou od příštího roku získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen.

Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám se mohou obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz.

Zdroj: tisková zpráva Státního fondu životního prostředí ČR