Představte si výrobní nebo skladovací prostor, plný zboží nebo výrobního materiálu. Každá minuta výrobního procesu je přesně naplánovaná a nestrpí sebemenší zpoždění. Ale pak se jednoho dne přetíží proudový odběr v elektrických rozvodech, skříních, ty zahoří a je po všem, materiál je znehodnocen zplodinami hoření. Přesně tento katastrofický scénář nechce nikdo nikdy zažít. Co by tedy měly instalační firmy udělat, pokud chtějí ochránit firmy a domovy svých klientů?

ASES GROUP, s. r. o. vyvinula auto­matický systém na omezení tepla s potla­čením ohně a minimalizující vznik škodlivých zplodin. Tento systém má za cíl chránit stav­by a jejich technologie před požáry, které jsou ve statistikách tak vysoko zastoupeny. Zařízení nejen likviduje, ale hlavně včas de­tekuje požáry, které vznikají z důvodu vý­skytu poruchových elektrických jevů (zkrat, proudové přetížení, elektrický oblouk, jiskře­ní apod.) v elektrických instalacích, zejména pak v elektrických rozvodnách.

Ochlazovací hasicí zařízení je schopné požár detekovat, eliminovat, signalizovat a upo­zornit na požár zodpovědnou osobu, a zá­roveň odpojit chráněný prostor, resp. jeho elektrické obvody od elektrického zdroje a tím zamezit opětovnému např. zkratu ještě před příjezdem hasičů. Iniciační paramet­ry výrobku (teplota) jsou volitelné. Systém nepotřebuje zdroj elektrické energie a je aktivní 24 hodin denně bez obsluhy. Navíc jsou jeho komponenty vyvinuty tak, že jsou uzpůsobeny k běžné montáži na DIN lištu, většinou velikosti dvou až pětiproudových chráničů (podle velikosti chráněného pro­storu).

Obr. 1: ASES-MOBILE – obsah chráněného prostoru 900L

Čím je tedy nové řešení ojedinělé oproti stávajícím způsobům?

9 důvodů, proč je systém ASES považo­ván za revoluční ochranu staveb:

 • snadná instalace;
 • nízkonákladový provoz;
 • nejedná se o tlakové zařízení;
 • okamžitá reakce, odpojení přívodů;
 • detekuje požár v ohnisku;
 • hasí pouze lokálně;
 • dálkový dohled;
 • možnost instalace na DIN lištu;
 • velikost dvou až pěti proudových chráničů.

Zařízení je vhodné nejen do výrobních a skladovacích prostor, rozvoden, energo – center či výpočetních ústředen, ale také do obytných budov a rodinných domů. Ochrá­nit se dají i jednotlivé instalační zásuvkové a vypínačové krabice.

Jak již bylo uvedeno, nejzásadnější roz­díl oproti stávajícím systémům spočívá v tom, že produkty ASES dělají v jeden moment tři zásadní úkony současně:

 • detekují a hasí požár okamžitě v ohnisku;
 • signalizují požár a tím upozorní zodpo­vědné osoby;
 • odpojí chráněné místo od elektrického zdroje.

A jako bonus navíc pracují 24 hodin denně bez obsluhy a bez potřeby zdroje elektrické energie.

Pokud tedy chcete zvolit správnou protipo­žární ochranu majetku, instalací produktů ASES zkrátíte časovou osu od vzniku požáru až po jeho likvidaci na samé minimum. Sys­tém ochrany se aktivuje již Nečeká tedy na vznik kouře, natož plamene.

Protipožární ochrana od firmy ASES GROUP prošla úspěšnou certifikací u přísluš­ných odborných laboratoří a ústavů, a to nejen z hlediska požární bezpečnosti a tech­nické způsobilosti, ale také v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Současně jsou výrobky společnosti v souladu s ustanovením § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technic­ké požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a na­řízení vlády č. 215/2016 Sb.

Produkty společnosti ASES GROUP, s. r. o., mohou být instalovány pouze odborně proškolenými pracovníky. Více informací a technické podrobnosti o jednotlivých pro­duktech naleznete na www.ases-group.cz

Obr. 2: ASES-DATVS – obsah chráněného prostoru 150L