V Praze dnes začala vrcholná událost oboru fotovoltaiky a akumulace: konference Solární energie a akumulace v ČR i letos přivedla na jedno místo zástupce největších firem, experty ze státní správy, ministerstev, místních samospráv i odborných organizací. Zatímco dosavadní rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE) se odehrával především na střechách, nyní míří ve větší síle i na zem – schválená novela o agrovoltaice a také Lex OZE 3 otevírá cestu bezemisní energii na zemědělské pozemky, bytové domy nebo nevyužívanou či průmyslovou půdu. Velký zájem o tato témata vedl organizátory konference k rozšíření programu na dva dny. Osmého ročníku největší tuzemské události věnované fotovoltaice se mj. (online) účastní ministr životního prostředí Petr Hladík či místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Plány, legislativní novinky a nové trendy rozebírají vrcholní zástupci organizací jako MPO, ČEPS, ERÚ, ČEZ, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Asociace AKU-BAT CZ, distribučních společností a mnoho dalších řečníků.

Česká republika se po období váhání konečně naplno vrhla do rozvoje obnovitelných zdrojů, když se podle dat Solární asociace v loňském roce postavilo na 1 gigawatt nových fotovoltaických elektráren v celkově skoro 83 tisících instalací. I letos boom fotovoltaického sektoru pokračuje, přestože z hlediska dostupných kapacit i závazků České republiky k přechodu na bezemisní ekonomiku a energetiku jsme stále spíš na začátku a skutečný rozvoj nás teprve čeká – a už ne pouze na střechách rodinných domů.

Mezi letošní trendy tak patří třeba agrovoltaika, spojení fotovoltaických elektráren a zemědělské produkce, jejíž zavádění umožňuje novela zákona o ochraně zem. půdního fondu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Solární asociace veřejnou diskuzi o agrovoltaice v Česku před mnoha lety otevřela a dlouhou dobu o jejím zavedení s úřady a politiky vyjednávala. Nyní tomuto tématu mohla poprvé věnovat celý blok. „Chceme-li, aby byla česká energetika založena na kombinaci jádra a OZE, musíme stavět i solární parky. Agrovoltaika přitom dává možnost část zdrojů stavět tak, že nezanikne zemědělská činnost,“ říká k zásadnímu okamžiku rozvoje FVE zdrojů Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Zásadními milníky v rozvoji FVE a moderní energetiky se letos stává také legislativní podpora akumulace, agregace a flexibility, které zavádí novela energetického zákona Lex OZE 3. Na konferenci se těmto tématům věnují jak odborníci na legislativu, tak i zástupci konkrétních společností, kteří představují využití těchto prvků pro rozvoj obnovitelných zdrojů. „Akumulace energie, agregace a flexibilita představují nástroje pro efektivnější řízení spotřeby a výroby energie, kdy obě strany budou moci lépe reagovat na situaci na trhu. Bez Lex OZE 3 by další rozumný rozvoj bezemisních zdrojů v Česku byl velice obtížný a jsem velmi rád, že se konečně začínáme blížit k přijetí této přelomové novely a k odstranění dalších bariér,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace.

„Jsem ráda, že se v Decci skrze naše projekty podílíme na naplňování cílů stanovených klimaticko-energetickým plánem a spoluvytváříme moderní energetiku budoucnosti. Chceme, aby sektor obnovitelných zdrojů dostal příležitost se systematicky a kontinuálně rozvíjet, a proto pozitivně vnímáme legislativní posun v posledních dvou letech. Nicméně musíme nejen nastavit funkční a efektivní nástroje v rámci povolovacích procesů, ale především tyto zdroje akceptovat jako nedílnou součást energetického mixu. Budoucí energetický mix je o kombinaci zdrojů, které se navzájem doplňují, eliminují své nedostatky, a naopak umocňují své silné stránky. Kombinace zdrojů moderní energetiky s těmi konvenčními může fungovat stejně dobře jako vztah investora s místní samosprávou,“ dodává Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy, člen skupiny Decci.

„Cením si toho, že máme možnost jako partner podpořit tuto významnou akci, a chci také vyjádřit uznání Solární asociaci za její neúnavnou dlouholetou podporu rozvoji solárního odvětví v České republice. Je už nezpochybnitelné, že obnovitelné zdroje budou klíčovou součástí naší energetické budoucnosti. Pro jejich efektivní využití a smysluplnost investic bude nyní důležitá podpora dalších technologií, které kompenzují jejich nestabilitu. Ve Photon Energy bedlivě sledujeme vývoj v oblasti akumulace energie, agregace flexibility a podpůrných služeb pro energetické sítě a rozšiřujeme svou nabídku nad rámec tradiční výstavby a provozu fotovoltaik o řešení, která umožní uživatelům energie proaktivně řídit svou výrobu a spotřebu a zároveň podpoří stabilitu a flexibilitu sítě při integraci obnovitelných zdrojů,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Velký nárůst veřejného, komerčního i politického zájmu o fotovoltaiku se promítl do podoby konference, která se letos poprvé koná ve dvou dnech. Během nich se otevírají a diskutují jak hlavní politická témata (zákony, role FVE v energetickém mixu, akumulace a agregace flexibility), ale i podrobné technické bloky jako protipožární předpisy či problematika připojování FVE k distribuční soustavě.

K novým tématům patřila také bezpečnost FVE a akumulace, které byl věnován samostatný blok v programu konference. „Nové technologie jsou při správném provedení bezpečné, bohužel enormní tlak na jejich rychlé zavádění generuje rizikové faktory. Právě těmto faktorům, jak technickým, tak legislativním, byl věnován samostatný blok v programu konference. Přestože se jedná o nové téma na konferenci, na úrovní HZS České republiky, Solární asociace, asociace AKU-BAT a odborné veřejnosti, se toto téma diskutuje dlouhou dobu,“ komentuje Pavel Hrzina, odborný asistent ČVUT v Praze a člen Solární asociace.