Více zelené energie pomůže konkurenceschopnosti Česka — široká koalice podporuje vyšší podíl obnovitelných zdrojů. Ministerstva obdržela otevřený dopis apelující na rychlou úpravu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.

Česká republika aktuálně upravuje svůj Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu (NKEP), který má definovat cestu Česka k dekarbonizované a moderní energetice. Ministerstvo průmyslu a obchodu odeslalo do Evropské komise návrh NKEP, který však zdaleka nevyužívá dostupný potenciál obnovitelných zdrojů energie, tolik potřebný pro nastartovaní ekonomicky výhodné dekarbonizace, udržení konkurenceschopnosti českého hospodářství a posílení energetické soběstačnosti firem, obcí i domácností.

Aliance pro bezemisní budoucnost, Hnutí DUHA, Svaz moderní energetiky, Solární asociace a Centrum pro dopravu a moderní energetiku proto vyzývají ministra Jozefa Síkelu, aby jím vedené Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo doporučení Evropské komise na zvýšení českého cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie z 30 procent na 33 procent v roce 2030. Dále organizace vyzvaly ministra Síkelu, aby jeho resort společně s Ministerstvem životního prostředí vedeným ministrem Petrem Hladíkem připravil potřebné kroky k dosažení vyššího podílu obnovitelných zdrojů. Mezi takové kroky by patřilo například odstranění bariér, které brání efektivní a rychlé výstavbě obnovitelných zdrojů energie.

„Česko má velký nevyužitý potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Doporučení Evropské komise zvýšit cíl zelené energie o tři procentní body považujeme za relevantní. Více bezemisní energie z obnovitelných zdrojů přinese Česku nezávislost na dovozu fosilních paliv, levnou energii pro dekarbonizaci ekonomiky i výhodná řešení pro energetickou soběstačnost domácností. Věříme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí vnímá závažnost situace a plně zohlední připomínky Evropské komise k návrh NKEP. Nejde jen o plnění evropských závazků v oblasti snižování emisí, ale především o benefity pro českou společnost,“ shodli se všichni signatáři otevřeného dopisu.

„Rozšíření dostupného výkonu obnovitelných zdrojů energie a zajištění přijatelných cen energií je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti České republiky v dynamicky se měnícím světě. Navýšení cílů v NKEP vnímáme jako klíčový krok, jak toho dosáhnout. Bez vyššího podílu bezemisních zdrojů ztratí velcí investoři o Českou republiku zájem a pro stávající firmy bude pomalá dekarbonizace české ekonomiky představovat zvyšování provozních nákladů. Přitom řešení, jak se těmto nepříznivým dopadům vyhnout, máme, a navíc k tomu lze využít evropskou podporu,“ říká výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla s odkazem na studii o potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR do roku 2030, kterou pro Svaz moderní energetiky vypracovala společnost Deloitte.

Mezi konkrétní body, které byly v otevřeném dopise akcentovány, patří například posílení energetické bezpečnosti. Obnovitelné zdroje jsou na území Česka a posilují tak bezpečnost dodávky oproti dodávkám zemního plynu a ropy. Zároveň jsou široce distribuované po celém území, což omezuje jejich vojenskou zranitelnost, jakou můžeme vidět na Ukrajině.

Dále se jedná také o posílení soběstačnosti a odolnosti firem, obcí a domácností – rychlejší rozvoj obnovitelných zdorjů dává větší příležitosti pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu ve firmách, obecních budovách či jednotlivých domácnostech. Důležité by mělo být využití našich možností pro rozvoj obnovitelných zdrojů – cíle pro instalovaný výkon obnovitelných zdrojů zdaleka nedosahují reálného potencálu větrných a solárních elektráren; dle dostupných studií je potenciál pro výrobu elektřiny ze slunce a větru vyšší než zadání scénáře WAM3 (výkon lze navýšit na cílových fotovoltaik 15,3 gigawattů a větrné energie 2 gigawattů do roku 2030 při využití dostupných finančních prostředků).

Je třeba přehodnotit cíle a stropy pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby se lépe využil dostupný potenciál těchto zdrojů; distribuční společnosti dosud kladně vyřídily povolení k připojení pro více než 20 gigawattů obnovitelných zdrojů, což dokládá mnohem větší možnosti, než jaké byly uplatněny v dosavadní verzi NKEP.

Součástí dopisu je také konkurenceschopná cena elektřiny. Obnovitelné zdroje v uvedeném rozsahu povedou ke snížení velkoobchodní ceny elektřiny; Česká republika se může vyhnout situaci, kdy tuzemské ceny elektřiny mohou být bez aktivních opatření o 25-35 EUR/MWh vyšší než např. v sousedním Německu.

Důležitým bodem je zachování atraktivity České republiky na jednotném evropském/globálním trhu – s nástupem taxonomie a ESG pravidel se dostupnost energie z obnovitelných zdrojů stává nutnou podmínkou pro zachování českých firem v rámci dodavatelských řetězců, usilujeme o zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu a zamezení odchodu firem do sousedních zemí, které jim nabízí dostatek zelené a levné energie ze solárních a větrných parků. S tím souvisí i ochota bankovních a pojišťovacích institucí poskytovat své produkty tuzemským firmám.

A v neposlední řadě signatáři apelují a vyzdvihují přínosy evropských prostředků pro české hospodářství. Akcentují chybějící opatření na aktivaci soukromých zdrojů financování, tak jak s nimi počítá agenda udržitelných financí EU zejména směřování udržitelných investic, úvěrů a dluhopisů do financování dekarbonizačních opatření dle NKEP. Nárůst investic do obnovitelných zdrojů pro roky 2023 – 2030 odpovídá růstu HDP ČR o 4,7 procenta.

Pro municipality či celé mikroregiony představuje rozvoj obnovitelných zdrojů na jejich území příležitost finanční participace na velkých solárních a větrných projektech s hlavním investorem, což může přinést ekonomické benefity obecním či městským rozpočtům, a tedy i konkrétním občanům daných lokalit.

Foto: Freepik